Startsida
   Om klubben
   Medlemmar
   Tävlingar
   Rekord
   Bilder
   Video
   Forum
   Länkar

   SFI

   Bänkpress
   FM 2006

 
Om klubben
 
Drogpolicy och tävlingsavtal

Som ett led i Ålands Idrottsförbunds kampanj "Åländsk idrott visar vägen" har vi tagit fram en drogpolicy för klubben. Utöver själva drogpolicyn som gäller alla medlemmar så finns det ett tävlingsavtal som alla som tävlar för klubben får skriva under Detta för att utåt visa klubbens ståndpunkt i frågor som rör användning av drog- eller dopingklassade preparat.
 

Drogpolicy Ålands kraftsportklubb r.f.
 

Ver. 1 (2003.02.12)


   Denna drogpolicy är framtagen i enlighet med Ålands Idrottsförbunds kampanj ”Åländsk Idrott visar vägen”. Policyn gäller alla medlemmar i Ålands kraftsportklubb r.f. som på något sätt företräder klubben offentligt t. ex. vid tävlingar, resor till och från tävlingar eller andra evenemang.

   Policyn gäller även personer som inte är medlemmar i Ålands kraftsport r.f. men som på klubbens bekostnad deltar i resor som medhjälpare eller supporter.

   Alla medlemmar har ett personligt ansvar för att se till att policyn efterföljs.

   Som medlem av Ålands kraftsportklubb r.f. bör man under ovanstående förutsättningar beakta följande:

-      Inte uppträda berusat eller på annat sätt opassande för en idrottsutövare.

-      Under arrangemang eller resor där omyndiga personer (personer under 18år) deltar skall de äldre föregå med gott exempel och avstå helt från alkohol.

-      Tobak ska användas restriktivt och med sunt förnuft. I största möjliga mån skall man avstå från tobak under verksamheten.   

-      Inte under några omständigheter använda, inneha, distribuera eller förespråka användning av doping- eller drogklassade preparat.

   Personer som bryter mot en eller flera av ovanstående punkter kan få en tillsägelse av styrelsen och vid upprepade förseelser stängas av från deltagande i klubbens verksamhet under viss tid. Man kan även bli ekonomiskt ersättningsskyldig för resekostnader som klubben stått för.

   Information om denna policy skall vara tillgänglig för klubbens medlemmar i klubbens träningslokal samt på klubbens hemsida (www.kraftsport.nu).  

   Om behovet finns så skall styrelsen ordna så att medlemmarna får information om alkohol och drogmissbruk.

   Denna policy är giltig tills vidare. Styrelsen i Ålands kraftsportklubb r.f. kan göra ändringar i denna policy, varvid medlemmarna skall meddelas om detta under ett medlemsmöte.
 


Tävlingsavtal för tävlande inom Ålands kraftsportklubb r.f.
 

Ver. 1 (2003.02.12)


   Detta avtal avser personer som tävlar för Ålands kraftsportklubb r.f. inom styrkelyft, starkeman eller annan kraftsport. 

   Tävlande för Ålands kraftsportklubb r.f. skall iakttaga följande :

-      Följa internationella regler för sporten ifråga.

-      Känna till och följa Ålands kraftsportklubbs drogpolicy (se bilaga).

-      Inte använda, inneha eller distribuera doping- eller narkotika klassade preparat.

-      Inte uppträda våldsamt eller på annat sätt opassande för en idrottsman.

   Undertecknad intygar att han/hon inte tidigare blivit straffad för användande av doping- eller narkotika klassade preparat. Om så är fallet så kan kraftsportklubbens styrelse ta ställning till om personen ändå skall få representera klubben.

   Om undertecknad bryter mot en eller flera av ovanstående punkter kan Ålands kraftsportklubb r.f. styrelse med enkel majoritet ställa undertecknad person till svars enligt en eller flera av nedanstående punkter :

-      Avstängning från tävlingsverksamhet för Ålands kraftsportklubb r.f. under en tid som bestäms av styrelsen.

-      Vid användning, innehav eller distribution av doping- eller narkotikaklassade preparat erlägga ersättning på 1000€ till Ålands kraftsportklubb r.f. samt vid eventuellt förlorade sponsorpengar även ersätta kubben ekonomiskt för denna förlust.

-      Vid användning, innehav eller distribution av doping- eller narkotikaklassade preparat genom ett offentligt meddelande delge lokala media vad som hänt och därigenom förhindra att hela klubben ses som ansvarig för vad som hänt.

   Undertecknad förbinder sig härmed att följa de regler och policys som detta avtal föreskriver. Detta kontrakt är giltigt så länge som undertecknad tävlar för Ålands kraftsportklubb r.f.

   Detta kontrakt görs upp i två kopior varav ett exemplar hålls av vardera avtalsparter.

   Styrelsen i Ålands kraftsportklubb kan göra ändringar i detta avtal. Om ändringar i kontraktet görs skall ett nytt kontrakt upprättas för de tävlande varvid detta kontrakt upphör att gälla.

___________________________________________
Datum och ort

_________________________________/_________________
Avtalstagarens underskift             / Signum

___________________________________________
Namnförtydligande

___________________________________________               
Adress/ postadress                                                                                 

________________________. ________________________.
Telefon                                                  Epost

Bevittnat av: ___________________________________________
Medlem i Kraftsportklubbens styrelse

 

 

 

 
Aktuellt
 


Träningsdagböcker

 


Bänkutmaningen[Klicka på bilden]

 


Nostalgitrippen[Klicka på bilden]

 


   

Kontakta webbmastern